* စကားဝှက်အနည်းဆုံး6လုံး
* မှန်ကန်မှုရှိမရှိ အတည်ပြုပါ
* ငွေသွင်းနှင့်ငွေထုတ်ရန်အတွက်သာအသုံးပြုသောအကောင့်နံပါတ်
* ဘဏ်အကောင့်အမည်